1. ІІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.
2. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Тұрғын
3. Anybody сөзінің синонимі.
4. Дұрыс сөзді таңдаңыз
Children are taught at school by.....
5. Кіру мағынасына сәйкес фразалық етістік:
6. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Сағат бестен тоғызға дейін жаңбыр жауып тұрды.
7. Артық сөзді табыңыз:
8. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Аштық не жегізбейді.
9. Дұрыс артикльдi таңдаңыз:
I work as…assistant in …same office as my father does.
10. Демеулікті қойыңыз:
He was dіsappoіnted... hіs new frіend.
11. Істің нәтижесін білдіретін жұрнақты сөз:
12. Етістіктен жасалған сын есімді табыңыз.
13. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"999"
14. Сөйлемге cын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз:
Where is the … post office, please ?
15. Есімдікті қойыңыз:
There are... sheep іn the farm yard.
16. Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
І want to go to the cіnema but my brother doesn’t.
17. Көпше түрдегі зат есім:
18. Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:
19. Сөйлемді аяқтаңыз:
We saw the fіlm...
20. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
The books (to put) on the shelf tomorrow.
21. Ерекше белгіленген модальдік етістікті оның эквивалентіне ауыстырыңыз.
We have to do this today.
22. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
This is the house … I have been living all my life.
23. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
…English or Geography today?
24. Сөйлемді болымсыз түрге қойыңыз:
Cross the street!
25. There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз
… one wardrobe in the bedroom.
26. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Mike … to disco with Sally.
27. Аударыңыз:
Герундий мен инфинитивті оқу өте жақсы ой.
28. Дұрыс есімше таңдаңыз:
The... day
29. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. But he himself was proud of his ability to tell a person’s character by his or her handwriting. One day a woman brought him a young boy’s exercise-book. She said she wanted to know what Balzac thought of the boy’s character. Balzac studied the boy’s handwriting carefully. Then he said that the boy was a lazy fellow. "It’s very strange," said the woman smiling. "This is a page from your own exercise-book, which you used when you were a boy."
Balzac ….
30. Сөйлемді толықтырып, дұрыс жауабын табыңыз:
Nelson’s Column is situated in… in London.