1. Жинау мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
2. Орта мектеп аударылады:
3. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Tom is very proud … his father.
4. Сын есімді табыңыз:
5. Жұрнақ арқылы сын есімді құрыңыз.
hero
6. a man сөзінің көпше түрі:
7. Ілік септігіндегі зат есімді табыңыз:
8. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You … eat fruit every day.
9. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
10. Мәтінді оқып, сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз:
It was a dark night. A traveller was riding a horse. At last he came to a cross-road and did not know which way to turn. There was a pole in front of him with a board on top of it. Something was written on the board. He looked for a match and found only one in the match-box. Then he climbed to the top of the pole, lit his only match and read: "Wet paint."
Why did the traveller climb the pole?
11. Төмендегі сөзге антоним табыңыз:
"Dark"
12. Сөйлемнің мазмұнына сәйкес келетін дұрыс нұсқасын табыңыз:
Bringing cats into school is prohibited.
13. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Қорыққанға қос көрінеді.
14. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Children promised that they … at nine o’clock.
15. Берілген сөйлемде герундий:
Travellіng іs a very pleasant and useful thіng.
16. Present Partіcіple-дегі сөйлем:
17. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Достық
18. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
I … "Good morning" to my sister every day.
19. Late сөзінің антонимі.
20. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
… weather was fine in … May.
21. To be going to құрылымын қолданып, сұрау сөйлемін құрастырыңыз.
You/stay/at a hotel.
22. Датаның дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"27/04"
23. Happy сын есімінің күшейтпелі шырайы:
24. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Be careful ! They are looking at ….
25. Саналатын зат есімін таңдаңыз:
26. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
Saule …the piano very well.
27. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Ann is the girl … works with me.
28. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If I … the exam, I’ll take it again.
29. Cөйлемді аяқтаңыз:
Prince Charles is Queen Elizabeth’s ….
30. Атақты болу аударылады: