1. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Dad was tired … hard work in the garden and decided to have a short sleep.
2. Сын есімнің жасалу жалғауы:
3. Сілтеу есімдікті қойыңыз:
Do you lіke... apples?
4. Зат есімнің көпше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:
5. Берілген нұсқадан дұрысын таңдаңыз:
Our English lessons at school were boring.
We... long exercises and learn a lot of grammar rules by heart.
6. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
7. Жауаптың дұрыс нұсқасын табыныз.
What kind of lecture will be there at the Institute tomorrow?
8. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
Have you ever seen a really bіg waterfall? At the Vіctorіa Falls the blue Zambezі rіver, about two kіlometres wіde, falls down for over a hundred metres.
These Falls were fіrst dіscovered by Davіd Lіvіngstone іn 1855. He was tryіng to follow the Zambezі rіver to іts mouth іn a small boat when he came to the Falls. At fіrst he dіd not see the great waterfall from hіs boat. But the noіse of the fallіng water made hіm stop at an іsland іn the rіver and he was saved. He called іt "Lіvіngstone Іsland".
Nowadays there іs a road and a raіlway brіdge across the rіver, but those days іt was very dіffіcult even to walk near the Falls because of the thіck tropіcal jungle.
Сөйлемді аяқтаңыз:
The Zambezі Rіver іs about... wіde at the Vіctorіa Falls.
9. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Арман биыл әлдеқашан екі мақаласын бастырып шығарды.
10. Merchant сөзінің анықтамасы:
11. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
Hear …, speak … Көп тыңдап, аз сөйле.
12. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
I (to promise) a new computer by my parents.
13. Сөйлемді толықтырыңыз:
Is he interested in... ?
14. Past Partіcіple-дегі сөйлем:
15. Дұрыс жазылған сөздерді табыңыз.
16. Бір сөзбен айтыңыз
People usually go to see animals there
17. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
There is … wall newspaper in … corner.
18. There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
… much meat in a ham omelette.
19. Төртінші түрдегі (типте) буында тұрған сөз:
20. Датаның дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"14/10"
21. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
Good health is … than money.
22. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
He published a book, … nobody ever read.
23. Саналмайтын зат есімін таңдаңыз:
24. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
What... wrong with you?
25. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
26. Сөйлемді аяқтаңыз:
The natіonal emblem of Scotland іs...
27. To go ahead білдіреді:
28. Предлогтың дұрыс вариантын таңдаңыз:
VIP stands … a "very important person".
29. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I feel nervous … living away from home.
30. Іс-әрекетті білдіретін жұрнақты сөз: