1. Сөзді жұрнақ арқылы құрыңыз.
happy
2. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
My dog hurt … when it tried to get out of the box yesterday.
3. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Roza Rymbayeva is our … best singer.
4. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
She must come.
5. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I was sorry that I … meet him after classes.
6. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
Jane came home after her first day at school. "Well, dear", asked her mother, "what did they teach you?" "Not much, " answered the child. "I have to go again."
Jane has ….
7. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To assemble"
8. Сөйлемге сәйкес келетін сөз:
We use іt to carry our clothes.
9. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Жақсы сөз, жарым ырыс.
10. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Some people still think the sun … round the earth.
11. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
He іs very good at (learn) languages.
12. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
We were sorry (hear) the bad news.
13. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз
14. Travel сөзінің синонимі.
15. Right сөзінің антонимі.
16. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
Our street is … cleanest street in … town.
17. To be going to do тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз.
Look at the sky! It … to rain.
18. Реттік сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"the 30-th"
19. Young сын есімінің күшейтпелі шырайы:
20. Сөйлемді аяқтаңыз:
There іs... snow іn the street, іsn’t іt?
21. Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
They are usually at home іn the evenіng.
22. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз.
Where … you at 11 o’clock last Friday morning?
23. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What sports …they fond of?
24. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … nobody in the room.
25. Сөйлемді аяқтаңыз:The Natіonal lіbrary іs sіtuated іn the...
26. Фразалық етістіктің дұрыс вариантын таңдаңыз:
I want to … these exercises before I give them to the teacher.
27. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
We were waiting …the taxi to drive to the door.
28. Serve етістігінен зат есім жасаңыз:
29. Сын есімді табыңыз
30. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Hero