1. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… hat was very funny at the circus.
2. Берілген нұсқадан дұрысын таңдаңыз.
You will … speak Spanish in a few months.
3. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
My friends are never late, … ?
4. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
When the bus …, we shall be ready.
5. Белгіленген сөз сөйлемде зат есім:
6. Сөйлемнің мазмұнына сәйкес келетін дұрыс нұсқасын табыңыз:
Can I open the window?
7. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Жұт- жеті ағайынды.
8. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
I … him for ages.
9. Дұрыс аудармасын табыңыз:
If he is invited, he will come.
10. Берілген әріптерден сөз құраcтырыңыз.
O t a r c.
11. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
Sally … to her doctor every month.
12. Answer сөзінің антонимі.
13. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
… teacher asked one of … students to give out … atlases.
14. To be going to құрылымын қолданыңыз.
Terry and George will eat this afternoon.
15. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.
16. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
All roads lead to … Қызыл тіл Римге жеткізер.
17. Басқалардан ерекше сөзді алып тастаңыз:
18. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
He is … of the three brothers.
19. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Would you like … to eat?
20. To keep етістігінің екінші формасы:
21. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
He must study better, … ?
22. Істің нәтижесін білдіретін жұрнақты сөз:
23. Жұрнақ арқылы сын есімді құрыңыз.
Continent
24. Көпше түрдің формасы мына сөзде басқалардан өзгеше:
25. Зат есімнің тәуелділік формасы бар сөйлемді таңдаңыз:
26. Дұрыс модальдық етістікті таңдаңыз.
… you speak English?
27. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What …if they …to your party?
28. Бұйрық райдағы сөйлем:
29. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
Ол қазір үйге бара жатқан жоқ.
30. Мәтінді оқып, сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз:
Charles has just entered school. "What is your name?" the teacher asked. "Charles", was the answer. "Charles what?" the teacher questioned. "Oh, that’s all right, " the boy said, "just call me Charles."
What has happened to Charles?