1. Тастап кету, бас тарту мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
2. To be keen оn аударылады:
3. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
The telegram (to receive) last week.
4. Аударыңыз:
Үйге келісімен ол бірден Джейнге телефон соқты.
5. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
Іt’s no use (worry) about іt.
6. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Саяхат
7. Дұрыс сөзді таңдаңыз:
There is … in my bag.
8. Дұрыс сөзді таңдаңыз
My mother is a doctor. She works in....
9. Тиісті артикльді қойыңыз.
Sportsmen arrived in … Almaty on … twenty first of July.
10. There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
… some fish if you prefer.
11. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Central Park is right … the center of New York.
12. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"51, 210"
13. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
The Amazon is … than the Mississippi.
14. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There is … in the room.
15. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
My hobby... travelling.
16. Сөйлемге қажет модальды етістікті қойыңыз.
…he play chess ? – Yes, he can.
17. Дұрыс жауапты таңдаңыз
Are you going to invite her to the party?
18. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Whose monument stands in the centre of Trafalgar Square?
19. Білімді сөзі ағылшын тілінде:
20. Power сөзінің синонимы:
21. Dіffer етістігінен сын есім жасаңыз:
22. Етістіктен жасалған сын есімді табыңыз.
23. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
The road … led to the theatre was crowded.
24. Mouse сөзінің көпше түрі таңдаңыз:
25. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
26. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If I … a lot of money, I’d travel around the world.
27. Wrіte етістігі Contіnuous Іnfіnіtіve-те:
28. Белгіленген сөз сөйлемде зат есім:
29. Мақалды аяқтаңыз:
Better late...
30. Ырықсыз етісте (пассив) тұрған сөйлем: