1. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Көрме
2. Дұрыс сөзді таңдаңыз:
…wants to work in the garden.
3. Дұрыс сөзді таңдаңыз
People wait for buses at the …..
4. Тиісті артикльді қойыңыз.
The highest building in our city is … "Kazakhstan".
5. There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз
… one wardrobe in the bedroom.
6. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
… is power. Күш - Білімде.
7. Happy сөзінің туынды сөзі:
8. Реттік сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"the 35-th"
9. Bіg сын есімінің салыстырмалы шырайы:
10. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
My friend lives in Astana, … is the capital of Kazakhstan.
11. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Tooth
12. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
They … in Europe all summer.
13. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Helen didn’t say that, …?
14. Дұрыс жауабын табыңыз:
"Ulster" is another name for …
15. ІІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.
16. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I look … my little brother when my parents are out.
17. Зат есімді табыңыз
18. Сөйлемді аяқтаңыз:
Іt іs her vіolіn. Іt іs....
19. Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:
20. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
She can’t come.
21. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
He asked me how I … about learning French.
22. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If I … in the country house I would have a dog and a cat.
23. Келер шақтың етістігі бар сөйлемді табыңыз.
24. Ағылшын тілінде үстеудің қасиеттері:
25. To suffer from аударыңыз:
26. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Кешіккеніме кешірім сұраймын.
27. To have good results іn somethіng білдіреді:
28. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Natalie … college next year.
29. Аударыңыз:
Шетел тілін жетілдіру уақыт пен шыдамдылықты талап етеді.
30. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
A traveller who had been riding in rain and was wet through, arrived at a small hotel in the country. There was only one fireplace in the hall and a lot of people around it. The traveller thought of a plan how to get warm. He asked the hotel owner to give some fish to his horse. The hotel owner was surprised but the traveller insisted and the hotel owner did as he was asked. All the people rushed out to see the horse eat fish. The traveller had the fireplace all to himself and felt comfortable. When the hotel owner had returned he said, "I was sure horses do not eat fish". - "Then why did you give it to my horse?".
Why did the traveller ask the hotel owner to feed his horse with fish?