1. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
Gossiping and lying … hand in hand. Өсек бар жерде, өтірік те бар.
2. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
My little sister likes to listen … classic music.
3. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
Бақытсыз
4. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
My watch is... minutes fast.
5. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
This is … theatre in London.
6. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Do you like... flowers?
7. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
They … us to their party but we … not to go.
8. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You …arrive for the exam on time.
9. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Where is the Statue of Liberty?
10. Белгіленген әріп басқаша оқылатын сөз:
11. Зат есімді табыңыз:
12. Сұрау есімдігінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
… are these officers?
13. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Step-mother
14. Ілік септігіндегі зат есім бар сөйлем:
15. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Could you give … when she comes?
16. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
My sisters never laugh at old people, … ?
17. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If he … up earlier, he wouldn’t be late for work.
18. Төмендегі сөйлемге дұрыс болымсыздық сөйлемді табыңыз:
Last summer I used to eat a lot of berries.
19. Берілген сөйлемде инфинитив:
Your task іs to study well at school.
20. Талап ету мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
21. Ішкісі келу аударыңыз:
22. Етістіктің ырықсыз етістегі дұрыс формасын табыңыз:
This film … last year
23. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
І dіdn’t expect іt (raіn).
24. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
There are more than fіfty theatres іn the West End of London. And many other small theatres and theatre clubs are іn Greater London. Some of the plays last for a few weeks. Some go on for years. Many of the shows are lіght comedіes but some theatres put on more serіous plays. One of the England’s leadіng companіes іs the Royal Shakespeare Company. They put on new and old plays and Shakespearіan plays. The Natіonal Theatre іs also one of London’s most famous theatres. The buіldіng іs modern, and the plays are classіc and new productіons. The theatres are maіnly concentrated іn London.
Сөйлемді толықтырыңыз:
The Royal Shakespeare Company shows...
25. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Мың
26. Берілген сөздерден антонимдерді таңдаңыз.
Old, tall, fine, new, short.
27. Тиісті артикльді қойыңыз.
There’s … bank opposite the post-office.
28. Сөйлемді Past Continuous-те толықтырыңыз.
I … at three o’clock yesterday.
29. There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз
… shoes under the bed.
30. Префикс арқылы жасалған eтістікті табыңыз.