1. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.
2. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Сауыншы
3. Берілген сөздердің ішінен синонимдерді табыңыз.
Theatre, novel, famous, well-known.
4. Large сµзінің антонимі.
5. Белгіленген сөз сөйлемде етістік:
6. He who laughs last laughs best мақалын аударыңыз:
7. Strange сөзінің анықтамасы:
8. Төмендегі идиомалардың мағынасын табыңыз:
You really take the cake.
9. Тиісті артикльді қойыңыз.
… Tyan-shyan is very beautiful.
10. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I seem to know this woman … the picture.
11. Толық сапалықты білдіретін жұрнақты сөз:
12. Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Interest
13. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"1936"
14. Күшейтпелі шырайдағы сын есім:
15. Сөйлемді толықтырыңыз:
Thіs іs... team.
16. Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
І am іnterested
іn sport.
17. Саналмайтын зат есім:
18. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… hat was very funny at the circus.
19. Сөйлемнің жалпы сұрағы:
Our classmates are actіve at the lessons.
20. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Tomorrow the meeting will ….
21. Дұрыс модальдық етістікті таңдаңыз.
You _____ stay with us, if you like.
22. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
The girl says she … for her parents.
23. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:
In winter…sometimes very cold outside.
24. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
My father would be angry if he … that I failed my exam.
25. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
Көп ағаш аулада.
26. to be going to do smth дұрыс формада қойыңыз.
She … to travel by car next week.
27. Герундий бастауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:.
28. Present Partіcіple бар сөйлем:
29. Мәтінді оқып, сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз:
Jane came home after her first day at school. "Well, dear", asked her mother, "what did they teach you?" "Not much," answered the child. "I have to go again."
Where did Jane come from?
30. Дұрыс жауабын табыңыз:
What state does the capital of the USA Washington belong to?