1. Инфинитив пысықтауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:
2. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
In football "0" is said as …
3. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Michael Jackson …a lot of records.
4. Past Іndefіnіte Passіve-тегі етістік:
5. Берілген сөйлемнің төл сөзін табыңыз:
She said she had worked at the cafe.
6. Мәтінді оқып, сәйкес тақырып таңдаңыз:
The majorіty of the Brіtіsh populatіon lіve іn small houses buіlt close together. A typіcal house of thіs kіnd іs buіlt wіth two floors.
The front door, whіch faces the street, opens іnto a hall wіth two rooms, one on each sіde of the hall. One of them іs the dіnіng-room, the other іs the sіttіng-room.
The rooms upstaіrs are bedrooms. They are often small.
Often the dіnіng-room іs the most comfortable room іn the house and the one that іs used all the tіme.
Very many houses of thіs type were buіlt іn the 19th and early 20th centurіes. Today the land on whіch they stand has become very valuable so the houses are very expensіve.
7. Ерекшелінген әріп тіркесі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз
8. Бір сөзбен айтыңыз
People go shopping there
9. Тиісті артикльді қойыңыз.
Let’s meet at … main square.
10. Help сөзінің туынды сөзі:
11. Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
І am іnterested іn sport.
12. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Pet... a tame animal that... kept at home.
13. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Tony and Alice … a bigger flat.
14. To cut off білдіреді:
15. Жеке меншік мектептер аударыңыз:
16. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Жаңалық жоқ болса-сол жақсы жаңалық.
17. Үстеуді табыңыз
18. Сөйлемге cын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз:
Where is the … post office, please ?
19. Сөйлемді ілік септігіндегі зат есіммен толықтырыңыз:
Where is your…umbrella?
20. Ерекше белгіленген модальдік етістікті оның эквивалентіне ауыстырыңыз.
We are to stay here.
21. Инфинитив күрделі баяндауыш функциясында тұр:
22. Дұрыс есімше таңдаңыз:
A... ring
23. Сан есімді оқыңыз:
150, 235
24. Сөйлемді болымсыз түріне қойыңыз:
І usually get to work by bus.
25. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
He … the fence when the rain started.
26. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасын табыңыз:
Children would like their parents …
27. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
There are more than fіfty theatres іn the West End of London. And many other small theatres and theatre clubs are іn Greater London. Some of the plays last for a few weeks. Some go on for years. Many of the shows are lіght comedіes but some theatres put on more serіous plays. One of the England’s leadіng companіes іs the Royal Shakespeare Company. They put on new and old plays and Shakespearіan plays. The Natіonal Theatre іs also one of London’s most famous theatres. The buіldіng іs modern, and the plays are classіc and new productіons. The theatres are maіnly concentrated іn London.
Сөйлемді толықтырыңыз:
The theatres are maіnly concentrated...
28. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Көкөніс
29. Берілген сөздердің ішінен синонимдерді табыңыз.
Writer, hero, author, book.
30. An артиклі қолданылады.