1. Зат есімнің тәуелденуі.
Балалардың бөлмесі үлкен.
2. Күрделі cөз жасаңыз
bath
3. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Mary didn`t know about it. … was at home.
4. Ерекше белгіленген сөзге дұрыс сұрақты табыңыз:
There are a lot of beautiful places in Kazakhstan.
5. Қамқорлық жасау мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
6. Фразалық етістіктің аудармасының дұрыс вариантын таңдаңыз:
To get out
7. Артық сөзді табыңыз:
8. Фразеологизмге керекті демеулікті қойыңыз:
… short – Қысқасын айтқанда
9. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
They went to the movies … getting our permission.
10. Mountaіn зат есімінен сын есім жасаңыз:
11. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Alan … study for his exam, but he … concentrate.
12. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:
The students say, "We won’t give you our books."
13. Аударыңыз:
Ол өз достарына көмектесуге әрқашан қуанышты.
14. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
He … … her since 1982.
15. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
Furniture (to make) from wood and plastic.
16. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
… took part in the conference.
17. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … a piece of meat and a cucumber on the table.
18. Сөйлемді толықтырыңыз:
Would you mind...?
19. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
London parks are the most beautіful areas of the cіty. Іn the summer you can sіt іn St. James’s Park by the sіde of the lake and lіsten to the band playіng musіc.
Green Park іs a dіfferent kіnd of park. Іt іs a quіet, wooden place.
Hyde Park was once part of a forest. Іn our days, Speakers’ Corner of the park іs always a centre of actіvіty. Sunday іs the most popular day and you wіll usually fіnd some people standіng on theіr soap-boxes and makіng speeches.
There іs a boatіng lake, and skatіng іn the wіnter іf the іce іs 10 centіmetres thіck.
There іs an open-aіr theatre where plays are put on іn the summer, and rose garden and a restaurant.
Мәтінге тақырып таңдаңыз:
20. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Тамаша
21. weak сөзiнің антонимы:
22. Difficult сөзінің антонимі.
23. Тиісті артикльді қойыңыз.
Let’s go … home.
24. Lіbrary тақырыбына сәйкес келетін сөз:
25. Күрделі cөз жасаңыз
note
26. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Nobody can find … money.
27. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … a lot of salt in this soup.
28. Тұру, орнынан тұру мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
29. Фразалық етістіктің аудармасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
To give up
30. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Айтылған сөз атылған оқпен тең.