1. Тиісті артикльдерді қойыңыз.
My sister is … teacher in … school near Astana.
2. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.
Dish, bank, glass.
3. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
Andrew … a teacher.
4. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Сенін әпкең жұмыс істей ме?
5. Предлогты қойыңыз:
We celebrate Women’s Day... the 8th of March.
6. Басқалардан ерекше сөзді алып тастаңыз:
7. Реттік сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"the 72-d"
8. Сөйлемді Past Іndefіnіte Passіve-те толықтырыңыз:
The theatre... buіlt іn 1970.
9. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Sorry, but I … come to your party on Sunday.
10. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Is Tom going to play on the bridge?
11. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Who arrived at Plymouth Rock in 1620?
12. Белгіленген әріп басқаша оқылатын сөз:
13. Сөйлемді аяқтаңыз:
Synonym to the word "dіfferent" іs...
14. Іс-әрекетті білдіретін жұрнақты сөз:
15. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Do you see that cat? … is very ill.
16. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
The girl says she … for her parents.
17. Сөйлемді болымсыз түрге қойыңыз:
Post the letter!
18. Сөйлемге дұрыс сұрақты таңдаңыз.
There was nobody at the bus stop.
19. Аударыңыз:
Шаңғы тебуге өте суық.
20. Дұрыс есімше таңдаңыз:
... children
21. Сөйлемге сәйкес келетін сөз:
The land near the sea іs called...
22. Жұрнақ арқылы сын есімді құрыңыз.
Rain
23. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
We turned the house upside down but we couldn’t find your ring ….
24. Сөйлемге жалпы сұрақ қойыңыз:
He vіsіts hіs Granny every day.
25. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
C - n, t - ll, m - n, c - lm.
26. Берілген салыстырмалы шырайдағы сөздерге антонимдерді таңдаңыз.
Hotter - …
More difficult - …
27. Тиісті артикльді қойыңыз.
Do you come to school by … bus?
28. Зат есімнің тәуелденуі.
My sister’s hair is beautiful.
29. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"A rain"
30. Орналасқан аударыңыз: