1. Тиісті артикльді қойыңыз.
There is no … newspaper in the box.
2. Жекеше түрдегі зат есім.
3. Close сөзінің синонимі.
4. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Тәуелсіздік
5. Сөйлемді аяқтаңыз:
My sіster іs readіng a book...
6. Сөйлемді аяқтаңыз:
Please,... another dress. Thіs one іs too bіg for you.
7. Pretty сөзінің антонимы:
8. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
A traveller who had been riding in rain and was wet through, arrived at a small hotel in the country. There was only one fireplace in the hall and a lot of people around it. The traveller thought of a plan how to get warm. He asked the hotel owner to give some fish to his horse. The hotel owner was surprised but the traveller insisted and the hotel owner did as he was asked. All the people rushed out to see the horse eat fish. The traveller had the fireplace all to himself and felt comfortable. When the hotel owner had returned he said, "I was sure horses do not eat fish". - "Then why did you give it to my horse?".
Why did the traveller ask the hotel owner to feed his horse with fish?
9. Берілген сөйлемде герундий:
There іs no hope of our gettіng there before ten o’clock.
10. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I wouldn’t have caught a cold if I … a warm sweater.
11. Белгіленген әріп тіркесі басқаша оқылатын сөз:
12. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Талғамға талас жоқ.
13. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
I don’t think she … next month.
14. Тиісті артикльді қойыңыз.
Oleg Tabakov is … actor.
15. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
New York … a big city.
16. Fat сөзінің синонимі.
17. To be going toқұрылымын қолданыңыз.
We’ll study Spanish next summer.
18. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз
19. Белгіленген сөзге сұрау есімдігін таңдаңыз:
We usually have dіnner at fіve.
20. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Asem is only nine, but she … play chess well.
21. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
She is much … than her sister.
22. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
He is from Kazakhstan, …?
23. Дұрыс жауабын табыңыз:
New Zealand is situated to the South East from …
24. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
One hundred minus forty-six is....
25. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
I …lunch in the cafeteria every day.
26. Инфинитив бастауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:
27. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
28. Кері мағынасы бар сын есімді табыңыз.
29. Joy сөзінің антонимін табыңыз:
30. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
They were excited … winning the lottery.