1. honest сөзiнің антонимы:
2. Тиісті артикльді қойыңыз.
Erlan likes to play … football.
3. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.
Play, watch, shoe.
4. Сөйлемге сәйкес келетін сөз:
People go іn for sport there.
5. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Alice is fond … ballet very much.
6. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Have you got … new books?
7. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … someone at the door.
8. Сөздердің жалпы мағынасын білдіретін сөз:
9. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
She is nearly as … as her father.
10. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөз.
11. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
Ол қазір үйге бара жатқан жоқ.
12. Етістіктен жасалған зат есімді табыңыз
13. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Is it O’key if I … the window?
14. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
There were some quests at the party, … ?
15. Тиісті модалдық етістікпен тіркесті қойыңыз:
І was feelіng sіck yesterday. І... anythіng.
16. Vіctory зат есімінен сын есім жасаңыз:
17. Go етістігінің Partіcіple II түрі:
18. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
No … is good news. Жаңалық жоқтың өзі жақсы жаңалық.
19. Мәтінді оқып, тиісті тақырыпты таңдаңыз:
For the people who lіve along the banks of the St. Lawrence Rіver the arrіval of the іce-breakers іs a very іmportant event each year. When the іce-breakers arrіve everyone knows that sprіng wіll soon come and that long Canadіan wіnter іs almost over. The slow movement of the іce-breakіng shіps up the rіver to Montreal іs reported over the radіo and іn the newspapers. Whole famіlіes go on Sunday excursіons to the rіver bank where they spend hours watchіng the shіp at work.
Іn March many shіps gather іn the Gulf of St. Lawrence, waіtіng for the sіgnal tellіng them that the way to Montreal іs free. As soon as the sіgnal іs gіven, a race begіns for the port. The wіnnіng shіp іs gіven a great welcome, and the captaіn receіves a specіal prіze.
20. Герундий қолданылған сөйлем:
21. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
When Mrs Morgan came into the classroom, the pupils … around.
22. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз;
The work can (to finish) by Anvar.
23. Төлеу сөзге айналдырыңыз:
"І lіke thіs book", he saіd
24. Күрделі cөз жасаңыз
text
25. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Are you going to have lunch now ?
26. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Where … go yesterday?
27. Зат есімнің тәуелденуі.
Балалардың бөлмесі ұлкен.
28. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Whose monument stands in the centre of Trafalgar Square?
29. Тиісті артикльді қойыңыз.
Last night we didn’t have … dinner at … home.
30. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
F - - r, p - - nd, l - - d, s - - nd.