1. Сөйлемге сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз:
Henry is not… his elder brother Bob.
2. is going to қойыңыз:
3. Бір сөзбен айтыңыз
People go in for sport there
4. Сөйлемді аяқтаңыз.
My nephew is ….
5. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз.
6. Сөйлемді Past Continuous-те толықтырыңыз.
He … the film in the evening.
7. Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
In …department store you can buy …food,
… fruits and …clothes.
8. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.
9. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You … cross the street when the light is red.
10. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I haven’t done … wrong.
11. Сonfer етістігінен зат есім жасаңыз:
12. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
They arrived late … night.
13. Етістікті табыңыз
14. a Fish сөзінің көпше түрі:
15. Жауаптың дұрыс нұсқасын табыңыз.
Is there any bread at home?
16. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Damir said: "I was reading a book at 3 o’clock."
17. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Түймедейді түйедей қылу.
18. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"Modest"
19. Дұрыс құрылмаған сөйлем:
20. Герундий-дегі сөйлем:
21. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
The American flag has:
22. Жақшадағы етістікті дұрыс шақта қолданыңыз.
Mary can’t come to the phone now. She …(do) her homework.
23. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз.
The children are in the street.
24. Бір сөзбен айтыңыз
We go there to take books
25. Артикль дұрыс қолданылған.
26. Ерекшелінген әріп тіркесі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз
27. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Where is the Statue of Liberty?
28. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … a sports center in Moscow.
29. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
Қайта құру
30. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
My watch is... minutes fast.