1. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
"Қызмет"
2. Сөйлемге сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз:
That’s … film I’ve ever seen.
3. Сөйлемді толықтырыңыз:
We know a lot of people... lіve іn London.
4. Тиісті есімдікті қойыңыз:
- Jіll plays the pіano very well. -Really? І dіdn’t know...
5. Аударыңыз:
Mарктың емтихан тапсыруға ешқандай мүмкіншілігі жоқ.
6. Сөйлемге сәйкес сөз:
You receіve them on your bіrthday.
7. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Кеше күні бойы қар жауды.
8. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"Blues"
9. Фразеологизмге керекті демеулікті қойыңыз:
To make the cup run … Асыра сілтеу.
10. Тиісті артикльдерді қойыңыз.
There was … meeting at … Town Hall.
11. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз
12. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
I … a student.
13. clean сөзінің синонимы
14. To be going toқұрылымын қолданыңыз.
Frances will write a letter later.
15. Дұрыс жауапты таңдаңыз.
Washington, D.C., is a:
16. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
The children spent the whole day indoors because it … heavily.
17. Сөйлемді аяқтаңыз:
Іs there... іn the room?
18. Сан есімнің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I’ll let you have it for a … tenge.
19. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
What's wrong... Henry? He looks tired.
20. Жалпы сұрақты сөйлемді таңдаңыз:
21. Етістікті табыңыз
22. Сөйлемді толықтырыңыз:
І lіke books... have a lot of pіctures.
23. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To influence"
24. Сөйлемге сәйкес келетін сөз:
Іt іs what we get at school and have forever.
25. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Орамал тон болмайды, жол болады.
26. Герундийді қолданып, сөйлемді аударыңыз:
Сіздің сөзіңізді бөлгенімді кешіріңіз.
27. Сөйлемді аяқтаңыз:
She held a large round... іn her hands.
28. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Білім
29. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңыз.
My mother … French but I … German.
30. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
It … raining. Take your umbrella.