1. To be going to құрылымын қолданыңыз.
We’ll meet at 8.30 tomorrow.
2. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
A lamp hangs over … table in my room.
3. Дұрыс жауап таңдаңыз:
Who discovered America?
4. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
You can do it when you…time.
5. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… say he is a good teacher.
6. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
The children … sometimes absolutely naughty.
7. Дұрыс болымсыздық сөйлемді табыңыз:
You should watch TV all day.
8. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"201"
9. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
This pan is … cooking omelettes.
10. Төмендегі сөзге антоним табыңыз:
"Excellent"
11. Артық сөзді табыңыз:
12. Инфинитив күрделі баяндауыш функциясында тұр:
13. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… toys were in the box.
14. Ерекше белгіленген сөзге дұрыс сұрақты табыңыз:
He had to go there.
15. Сын есімді табыңыз:
16. Белгіленген әріп басқаша оқылатын сөз:
17. Отбасының барлық мүшелерін білдіретін сөзді таңдаңыз:
18. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Әрекет болмай, берекет болмас.
19. To come along with білдіреді:
20. Сөйлемді толықтырыңыз:
... speak louder than words.
21. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
After a War of Іndependence the USA needed a capіtal cіty. Іt was dіffіcult to choose іt because dіfferent cіtіes іn dіfferent parts of the country wanted to be the natіon’s capіtal. Іn the end іt was decіded to buіld a new cіty. Іn 1791 George Washіngton, the fіrst presіdent, chose the place where the cіty now stands. He thought іt was a good place because the Potomac Rіver was large enough for shіps to come as far as the sіte of the cіty. The land round the cіty was called the Dіstrіct of Columbіa, after Chrіstopher Columbus; and the cіty on іt was named Washіngton, іn honour of the country’s fіrst presіdent.
Why dіd George Washіngton choose thіs place for the cіty?
22. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If I …you, I’d apply for the job.
23. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
2, 600
24. Ы. Алтынсарин оқыған Орынбордағы орыс-қазақ мектебінің ашылған жылын көрсетіңіз.
25. «Қамар сұлу» романындағы ауқатты ортадан шыққан, аса сұлу, шешен ақын қызды белгілеңіз.
26. Абайдың табиғат лирикасына жататын өлеңін белгілеңіз.
27. Зорлықшыл, қиянатшыл, озбыр адам бейнесін бейнелейтін аңның түрін белгілеңіз.
28. Ақбілектің әкесінің есімін белгілеңіз.
29. Жазушылардың Бүкіл Одақтық ІІ съезіндегі баяндамасында А.Сурков Жамбылдың қай тақырыптағы поэзиясын ерекше атап көрсеткенін белгілеңіз.
30. Сырдарияны жырға қосқан ақынды табыңыз.