1. ІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.
2. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Көпір
3. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"A glance"
4. Дұрыс сөзді айтыңыз
We can buy fruits and vegetables at the ….
5. Тәрбиелеу мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
6. Фразалық етістіктің дұрыс вариантын таңдаңыз:
I want to … these exercises before
I give them to the teacher.
7. Аударыңыз:
"Хабарландыру"
8. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Көптің ойы-кемеңгер.
9. Тиісті артикльді қойыңыз.
Our teacher lives in … same street as me.
10. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Mr. Scott comes home … 6.30 … Monday.
11. Possіble сөзінің антонимі:
12. Сөзді жұрнақ арқылы құрыңыз.
translate
13. Датаның дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"16/12"
14. Nіce сын есімінің салыстырмалы шырайы:
15. Сөйлемді аяқтаңыз:
Harry lіves near....
16. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Are there … toys in the box?
17. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Boy-friend
18. Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:
19. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
How much... it?
20. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
The lesson … when I arrived.
21. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
She may come.
22. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:
In Mary’s garden …an apple-tree and five cherry-trees.
23. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:
He says, "Your book is here."
24. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
When I … him I’ll give him your message.
25. There is/are құрылымының дұрыс нұсқасын табыңыз
… some chairs round the table.
26. To be going to do тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз.
Today is the 8th of March.
They … to buy flowers for their mother.
27. Өзінен кейін герундийді қажет ететін етістікті табыңыз:
28. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
Nіck used (lіve) alone.
29. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
They speak the language that no other country in the world uses. They live in small villages. Their houses are made of dry tree branches. They do not wear many clothes but a lot of different decorations. Their food is fruit, fish and meat of animals which they hunt. Some tribes use elephants as their working force. The climate is dry and hot. Water is often difficult to find. They like music, dancing and telling stories which pass from generation to generation.
On what continent do they live?
30. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Public schools in the USA are …, while in Britain "public school" means…