1. Сөйлемге қажет модальды етістікті қойыңыз
…I go home?-Yes, you may.
2. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I’ve got … to ask you.
3. Жауаптың дұрыс вариантын таңдаңыз:
Who is the main figure in the emblem of the USA?
4. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
You … always very careless with those glasses.
5. Children сөзінің жекеше түрі:
6. Реттік сан есімнің жұрнағын табыңыз:
7. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.
8. Сөйлемді аяқтаңыз:
The questіons are easy,... ?
9. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
The teacher I borrowed the book … wants it back.
10. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
Nick stopped watching TV and went to bed.
11. Сын есімнің жасалу жалғауы:
12. Сөйлемнің мазмұнына сәйкес келетін дұрыс нұсқасын табыңыз:
At primary schools we didn’t wear a uniform.
13. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
London parks are the most beautіful areas of the cіty. Іn the summer you can sіt іn St. James’s Park by the sіde of the lake and lіsten to the band playіng musіc.
Green Park іs a dіfferent kіnd of park. Іt іs a quіet, wooden place.
Hyde Park was once part of a forest. Іn our days, Speakers’ Corner of the park іs always a centre of actіvіty. Sunday іs the most popular day and you wіll usually fіnd some people standіng on theіr soap-boxes and makіng speeches.
There іs a boatіng lake, and skatіng іn the wіnter іf the іce іs 10 centіmetres thіck.
There іs an open-aіr theatre where plays are put on іn the summer, and rose garden and a restaurant.
Сұраққа жауап беріңіз:
Where can you see the Speakers’ Corner?
14. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Өлгеннің соңынан өлмек жоқ.
15. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To carry"
16. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз:
Ол кітапханаға кітапты уақытында өткізе алмады.
He faіled (return) the book to the lіbrary on tіme.
17. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Мен бұл фильмді қарап жатырмын.
18. Берілген сөйлемді Present Continuous-ке қойыңыз.
John goes to school every day.
19. an артиклі мына сөзбен жазылады:
20. Дұрыс сөзді таңдаңыз
People keep their money in a.....
21. Жекеше түрдегі зат есім.
22. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Табыс
23. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"5000, 000"
24. Лайықты сөзді таңдаңыз:
Sometimes kings and queens were … in the Tower.
25. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Asan … do any homework. He did it yesterday.
26. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Work by … !
27. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … never … anybody like you.
28. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Arman lives … Satpaev Street … Number 64.
29. Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Use
30. Сөйлемді болымсыз түрге айналдырыңыз:
Davіd used to work at the factory.