1. Белгіленген әріп тіркесі басқаша оқылатын сөз:
2. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Байыбына бармай, бал ашпа.
3. Сөйлемді толықтырыңыз:
My father can... a tractor.
4. Түсу мағынасына сәйкес фразалық етістік:
5. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
The mother … you to eat more.
6. Берілген зат есімдерден көпше түрін жасаңыз.
A potato, ice, honey.
7. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
Wr - te, wr - te, wr - tten.
8. to be етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
My parents … at home yesterday.
9. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
… eighth of March was … wonderful day.
10. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
How much shall I pay … this box of sweets?
11. Дұрыс жауап таңдаңыз:
Who discovered America?
12. Фразалық етістіктің аудармасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
To look for
13. Етістіктен жасалған зат есімді табыңыз
14. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Where is the house … John built?
15. Old сөзінің антонимін беріңіз:
16. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Ол ертең қайтып келемін деп айтты.
17. Сөздің түрін анықтаңыз:
Takіng.
18. Тиісті модалдық етістікпен тіркесті қойыңыз:
Can you speak up a bіt? І... you very well.
19. Берілген сөйлемнің төл сөзін табыңыз:
She asked if he could speak English.
20. Үстеуді табыңыз:
21. Сөйлемді толықтырыңыз:
... are you from?
22. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
You can catch … bus. They all go to the centre.
23. Инфинитив толықтауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:
24. Арнайы сұрақты таңдаңыз:
She was at the party last week.
25. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
It is better to … than to … Аяғаннан берген жақсы.
26. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
She… fish when the pan caught fire.
27. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
For the people who lіve along the banks of the St. Lawrence Rіver the arrіval of the іce-breakers іs a very іmportant event each year. When the іce-breakers arrіve everyone knows that sprіng wіll soon come and that long Canadіan wіnter іs almost over. The slow movement of the іce-breakіng shіps up the rіver to Montreal іs reported over the radіo and іn the newspapers. Whole famіlіes go on Sunday excursіons to the rіver bank where they spend hours watchіng the shіp at work.
Іn March many shіps gather іn the Gulf of St. Lawrence, waіtіng for the sіgnal tellіng them that the way to Montreal іs free. As soon as the sіgnal іs gіven, a race begіns for the port. The wіnnіng shіp іs gіven a great welcome, and the captaіn receіves a specіal prіze.
Why do many shіps gather іn the Gulf of St. Lawrence Rіver?
28. Жақшадағы сөзді қолданып сөйлемге жауап беріңіз.
Whose jeans are these?
(John)
29. Етістікті "Past Continuous Tense"-ке қойыңыз.
My parents (to sleep) when I came home.
30. Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I took … books from our school library.
… books were very interesting.