1. ІІ типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.
2. Ерекшелінген әріп тіркесі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз
3. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To depart"
4. Possible сөзінің антонимы
5. To leave school аударылады:
6. Сөйлемді аяқтаңыз:
At the baker you can buy...
7. Сөйлемді толықтырыңыз:
The tea іsn’t... enough for me.
8. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
… hurts more than truth. Шыңдықтан артық ештеңе жоқ.
9. Дұрыс артикльдi таңдаңыз:
…Europe and …America are separated by …Atlantic Ocean.
10. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
The poem is written... a young poet.
11. Assіst етістігінен зат есім жасаңыз:
12. Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Fame
13. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"255"
14. Hot сын есімінің күшейтпелі шырайы:
15. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Where is John? - … is in the kitchen.
16. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If you find … mistakes, please tell me.
17. Көпше түрі ерекше жасалатын сөз:
18. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Astana is this … new capital.
19. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Money spent on the brain … never spent in vain.
20. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
She … at 10 o’clock yesterday.
21. Модальды етістікті қойыңыз.
…I speak to Sam, please?
22. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
23. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:
They ask, "Did it rain yesterday?"
24. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I’ll look after your cat while you … on holiday.
25. There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
… many British Olympic medallists.
26. to be going to do smth дұрыс формада қойыңыз.
They … to buy a book tomorrow.
27. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
І want you (know) the truth.
28. Past Partіcіple-дегі сөйлем:
29. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
A man called on a general and showed him a jacket which he had invented for soldiers, and which, he said, was bullet-proof. The general asked the man to put it on. Then he invited the captain with his gun. The inventor of the jacket disappeared and the general never saw him again.
A man showed a general ….
30. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Who was the President of the USA when "Emancipation Proclamation" was adopted and the slaves were freed?