1. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
"Which was the greater of the two, " asked the History professor, "Caesar or Hannibal?" The student answered: "If we consider who Caesar and Hannibal were, and ask ourselves, which of them was the greater, we must answer in the affirmative."
The Professor wanted his questions to be answered …
2. Біреумен ұрысысып қалу мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
3. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
(Lіve) іn that country all hіs lіfe, he knew іt very well.
4. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Бір өткеннен екі өтпек жоқ.
5. Ерекшелінген әріп басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз
6. Асты сызылған сөздің орнына синоним қойыңыз.
Several sandwiches were not eaten.
7. to be етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
It … my dog.
8. To be going to құрылымын қолданып, сөйлем құрастырыңыз.
She/not/have/a holiday this summer.
9. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
Pluto is … of all the planets.
10. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
11. «Student» сөзінің мағынасын табыңыз:
The vast majority of students at the primary and secondary levels go to the public schools.
12. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөз.
13. Freedom сөзінің антонимін табыңыз:
14. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I haven’t seen my friend … a long time.
15. Зат есімді табыңыз
16. Сілтеу есімдікті қойыңыз:
... boy at the wіndow іs my cousіn.
17. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You … respect old people.
18. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
I don’t know … my holidays this year.
19. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
To kill two … with one stone. Бір оқпен екі қоянды ату.
20. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
үкімет
21. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
Your friend looked sad yesterday. I am glad he looks … today.
22. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … a comfortable chair in the room.
23. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You … eat so many sweets.
24. Realіze етістігі Іnfіnіtіve Sіmple-де:
25. To devote oneself to… аударылады:
26. Аударыңыз:
"Ақыл-кеңес беру"
27. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Темірді қызғанда соқ.
28. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
If only I … you already had tickets, I... any for you.
29. Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
In the morning I usually have …cup of …
coffee with…bread and …butter.
30. Кері мағынасы бар сын есімді табыңыз