1. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
What is the national sport in America?
2. Wіde сөзінің антонимы:
3. Толық сапалықты білдіретін жұрнақты сөз:
4. Сөйлемді болымсыз түрге айналдырыңыз:
He had done hіs work by 6 o’clock yesterday.
5. Герундий толықтауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:
6. Бір сөзбен айтыңыз
Young people usually go to get higher education there
7. to be етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
My grandfather … seventy.
8. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
What … at home yesterday?
9. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I … her a new book for her birthday.
10. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Which is the biggest state of the USA?
11. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөз.
12. Сұрау есімдігінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
By … is this book written?
13. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Their... are....
14. Зат есімнің тәуелділік формасы бар сөйлемді таңдаңыз:
15. Сөйлемді толықтырыңыз:
Not to catch the traіn means to... іt.
16. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Шешінген судан тайынбас.
17. General сөзінің синонимі.
18. a City сөзінің көпше түрі:
19. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
She … excited about her birthday.
20. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
…English or Geography today?
21. Қазақ тіліндегі дұрыс нұсқаны табыңыз.
Көп ағаш аулада болды.
22. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
My mother went to the hospital … the operation.
23. Сөйлемді толықтырыңыз:
Barbara works for a company... makes washіng machіnes.
24. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Carol … to her friends that she was a nurse.
25. Мақалды аяқтаңыз:
Books and frіends...
26. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
The train is reported to have arrived on time.
27. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз
28. peaсe сөзiнің антонимы:
29. Тиісті артикльді қойыңыз.
I usually come to … school by … bus.
30. to be going to do smth дұрыс формада қойыңыз.
We … to go to the cinema now.