1. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
Ажарсыз
2. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
I … television every day.
3. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
When …tonight?
4. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Once upon a time there … three little pigs.
5. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Who built the first car?
6. Дұрыс аудармасын табыңыз:
Пошташы жаңа ғана таңертеңгілік газеттерді әкелді.
7. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I like to take pictures … my friends.
8. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
"Бақытты"
9. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Fire-place
10. Ырықсыз етістегі сөйлем:
11. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
The famous composer Rakhmaninov was also a very good pianist. When he was a small boy he was asked to play at a home party at their friends’ place. Though he was only eight he was quite experienced in playing the piano and did it well. At that concert he was to play one of Beethoven’s sonatas. It must be mentioned that there are several very long intervals in that sonata. In each of these intervals the boy took his hands off the keyboard and waited. During one of these intervals the old mother of the hostess came up to him and said, «My boy, why don’t you play anything that you know very well?»
Why did the boy stop playing several times?
12. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
Do you … English?
13. an артиклі мына сөзбен жазылады:
14. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
"Ақы"
15. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
What size … your shoes ?
16. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
17. Дұрыс жауап таңдаңыз:
A famous American artist is:
18. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Our house will have been finished … the time you come.
19. Болымсыздықты білдіретін жұрнақты сөз:
20. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
… from work very late at night.
21. Герундийді қолданып, сөйлемді аударыңыз:
Үйге келісімен, бірден ұйықтауға жаттым.
22. old сөзініғ антонимі.
23. to be етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
We … students now.
24. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
John … right now.
25. Ерекше белгіленген сөзге дұрыс сұрақты табыңыз:
Love makes people happy.
26. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Mike … to disco with Sally.
27. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What is the national emblem of England?
28. Белгіленген әріп басқаша оқылатын сөз:
29. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Peter is a person I can rely ….
30. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
The person … had done it was never caught.