1. Келесі сөздердің қайсысы тек қана көпше түрде пайдаланылады?
2. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
She …the washing when the child…asleep.
3. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
A bird may be known by its … Жігіттің түсіне қарама, ісіне қара.
4. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
A certain king was in the habit of writing verses. He thought highly of them. Since he had been a king the people to whom he showed them tried to praise them too. Once he showed his verses to a wise man. The wise man didn’t like them. It made the king very angry and he put the man into prison. Some time passed and the king decided to set him free. The king invited him to dinner and showed him his new verses. Then he asked the wise man what he thought of them. The wise man turned to the king and said, "send me back to prison".
Why did the wise man ask to send him back to prison?
5. busy сөзiнің антонимы:
6. Күрделі cөз жасаңыз
bed
7. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
The eagle... a very big bird.
8. Қазақ тіліндегі аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
Аулада көп ағаш болды.
9. Лайықты сөзді таңдаңыз:
From the earliest times the … of London depended upon its water-born trade.
10. Questіon сөзінің антонимы:
11. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
She is younger than ….
12. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Our... are....
13. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Қашпаған сиырдың уызынан дәметпе.
14. Герундий қолданылған сөйлем:
15. Aim сөзінің синонимі.
16. Префикс арқылы жасалған eтістікті табыңыз
17. Реттік сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"the 63-rd"
18. Busy сын есімінің салыстырмалы шырайы:
19. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
This flower … wonderful.
20. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:
The sky is dark…ten o’clock already.
21. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What is the nickname of the flag of the UK?
22. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз.
23. Предлогты қойыңыз:
The dog shook the water... hіs back.
24. Сөйлемді толықтырыңыз:
Thіs іs my... coat.
25. Аударыңыз:
Менің ұлым үйленуге тым жас.
26. Белгіленген сөз сөйлемде етістік:
27. Сөйлемді толықтырыңыз:
Her only great... was to become a fіlmstar.
28. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Тәуекел тау жығар.
29. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
- o - e -.
30. Тиісті артикльді қойыңыз.
Asan doesn’t go to work by … car.