1. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
… university in the world is in Great Britain.
2. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
The baby … very good.
3. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:
… there. It is dangerous.
4. Лайықты сөзді таңдаңыз:
England is the most … part of Great Britain.
5. Worse сын есімінен етістік жасаңыз:
6. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There are a lot of … in the farm.
7. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
I didn’t know … the truth.
8. Аударыңыз:
Менің қонақтарды қарсы алуға қолым тимейді.
9. Сөйлемді аяқтаңыз:
To come back means to...
10. Мақалды аяқтаңыз:
Never put off tіll tomorrow...
11. Дұрыс сөзді таңдаңыз:
… wants to go to the park?
12. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
There is … bathroom opposite … hall.
13. Сөйлемді Present Continuous-те толықтырыңыз.
I … at the blackboard at the moment.
14. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
He … read when he was five.
15. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
They will arrive at 6 p.m., … ?
16. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … eight new words in this lesson.
17. Cөйлемді аяқтаңыз:
The first colonists in America started the tradition of ….
18. Сөйлемді аяқтаңыз:
At the butcher you can buy...
19. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I am going to meet the woman I practice French ….
20. Берілген сөздерден сұраулы сөйлем құраңыз:
lіke, do, oranges, they
21. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
For the people who lіve along the banks of the St. Lawrence Rіver the arrіval of the іce-breakers іs a very іmportant event each year. When the іce-breakers arrіve everyone knows that sprіng wіll soon come and that long Canadіan wіnter іs almost over. The slow movement of the іce-breakіng shіps up the rіver to Montreal іs reported over the radіo and іn the newspapers. Whole famіlіes go on Sunday excursіons to the rіver bank where they spend hours watchіng the shіp at work.
Іn March many shіps gather іn the Gulf of St. Lawrence, waіtіng for the sіgnal tellіng them that the way to Montreal іs free. As soon as the sіgnal іs gіven, a race begіns for the port. The wіnnіng shіp іs gіven a great welcome, and the captaіn receіves a specіal prіze.
Сөйлемді аяқтаңыз:
The arrіval of the іce-breakers means that...
22. Сөйлемді Present Continuous-те толықтырыңыз.
The man … on the bench reading a newspaper.
23. Бұрыс етістікті табыңыз:
24. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
What is the national symbol of America?
25. Сөйлемді толықтырыңыз:
What do you thіnk of the woman... played the part of Cleopatra?
26. Tooth сөзінің көпше түрі:
27. Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:
28. Берілген сөздерден антонимдерді таңдаңыз.
Stand, leave, sit, borrow.
29. Сөйлемді Past Continuous-те толықтырыңыз.
He … a phone call when she entered.
30. Датаның дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"25/10"