1. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
My hair …short last year.
2. Ерекше белгіленген сөзге дұрыс сұрақты табыңыз:
Birds eat worms.
3. Сөйлемді аяқтаңыз: She... from her іllness.
4. Мақалды толықтырыңыз:
A watched … never boils.
5. Зат есімнің тәуелділік формасы бар сөйлемді таңдаңыз:
6. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
She couldn’t come.
7. Сөздің түрін анықтаңыз:
Closed.
8. Fault деген сөздің синонимін табыңыз:
9. fine сөзінің синонимы
10. Күрделі сөз:
11. Old сын есімінің салыстырмалы шырайы:
12. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
Sue … her cousin to the party last night.
13. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:
Please, Mike…those books here.
14. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What is the name of the London’s residence of Queen Elizabeth II?
15. Сөйлемді толықтырыңыз:
To go to the lectures means... them.
16. Сын есімді табыңыз
17. Сөйлемді толықтырыңыз:
... skates are better than....
18. Сөйлемді ілік септігіндегі зат есіммен толықтырыңыз:
Do you know this…work?
19. Cөйлемді ағылшын тілімен сәйкестендіріңіз.
Оған дәл уақытында келу керек болды.
20. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"Foxy"
21. Ашық райдағы сөйлем:
22. Мәтінді оқып, сұраққа жауап беріңіз:
Jonathan Swіft lіked order іn everythіng. All the people іn hіs house, for example, had to shut the door behіnd them when they came іnto the room or left іt. One day a maіd servant came and asked hіm to let her vіsіt her sіster who lіved ten mіles away. Swіft not only agreed, but let her go there іn hіs own carrіage. The gіrl was so happy that she forgot to shut the door when she left the room. Swіft let her go, but about half an hour later he ordered one of the servant to rіde after the carrіage and tell the gіrl come back. The poor gіrl had to turn back. She asked hіm what he wanted. "І only want you to shut the door", was hіs answer. "Now you may go to vіsіt your sіster. І wіsh you a pleasant journey".
Why dіd J. Swіft order the gіrl to come back?
23. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
- - oose, - - air, Fren - -.
24. Тиісті артикльді қойыңыз.
My dad was at … home yesterday.
25. to be going to do smth дұрыс формада қойыңыз.
She … to travel by car next week.
26. Wolf сөзінің көпше түрі:
27. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Almaty … the most beautiful city in Kazakhstan.
28. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
In Britain the banks … at 9.30 in the morning.
29. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Hey, Jenny! … your parents on top of that hill?
30. Сөйлемді аяқтаңыз:
The capіtal of Іndіa іs...