1. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
There are … apple-trees in … my friend’s garden.
2. Көпше түрдегі зат есім.
3. to be going to do smth дұрыс формада қойыңыз.
He … to become a teacher last year.
4. Екінші түрдегі (типте) буында тұрған сөзді табыңыз:
5. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
We leave for London on... of January.
6. Сөйлемді аяқтаңыз:
There іs... bread on the plate.
7. Көпше түрдегі ілік септігіндегі зат есім:
8. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … twelve months in a year.
9. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. But he himself was proud of his ability to tell a person’s character by his or her handwriting. One day a woman brought him a young boy’s exercise-book. She said she wanted to know what Balzac thought of the boy’s character. Balzac studied the boy’s handwriting carefully. Then he said that the boy was a lazy fellow. "It’s very strange, " said the woman smiling. "This is a page from your own exercise-book, which you used when you were a boy."
Balzac ….
10. Дұрыс жауабын табыңыз:
The safest topic for conversation in England is …
11. Сөйлемді аяқтаңыз:
At the greengrocer’s you can buy...
12. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I was looking … the book everywhere but couldn’t find it.
13. Толық сапалықты білдіретін жұрнақты сөз:
14. Заттың күйін не сапасын білдіретін жұрнақты сөз:
15. Салыстырмалы шырайлары ереже бойынша жасалмайтын сын есім:
16. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
How are … children? – Fine, thanks. How are …?
17. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
Cheese (to make) from milk.
18. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
She had to come.
19. Балама сұрақты сөйлемді таңдаңыз:
20. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If I … a lot of time, I would travel around the world.
21. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"A bill"
22. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
Promise …, but do … Уәдені аз берде, көп тындыр.
23. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
If you … to the theatre with me yesterday, you... the play.
24. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
Let me (carry) your bag.
25. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Қызы
26. Spare сөзінің синонимі.
27. Берілген сөздерге антонимдерді таңдаңыз.
Upstairs - …
Start - …
Old - …
28. Тиісті артикльді қойыңыз.
How much are … apples?
29. There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
… many foreign students in England?
30. І типті буынмен оқылатын сөзді таңдаңыз.