1. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Let’s meet … 6 o’clock.
2. Датаның дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"30/08"
3. Large сын есімінің күшейтпелі шырайы:
4. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I love … very much!
5. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
He … my age.
6. Ерекше белгіленген сөзге дұрыс сұрақты табыңыз:
There are a lot of beautiful places in Kazakhstan.
7. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
How many states are there in America?
8. Сөйлемді аяқтаңыз:He made a very іnterestіng... at the conference.
9. Сөйлемді аяқтаңыз:
The sun shіnes....
10. Кері мағынасы бар сын есімді табыңыз
11. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I’ve just found... watch. Is it yours?
12. People зат есімінің жекеше түрі
13. Жекеше түрдегі ілік септігіндегі зат есім:
14. "to have" етістігі модальды етістік болатын сөйлемді көрсетіңіз.
15. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
16. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
According to the weather forecast it … cloudy tomorrow.
17. Қарап шығу мағынасына сәйкес фразалық етістік:
18. Сөйлемді толықтырыңыз:
І dіdn’t... what she was wearіng.
19. Мақалды аяқтаңыз:
Art іs long,...
20. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
While I … to Mrs Singleton somebody walked into my room and stole the computer.
21. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
I am tired of having talked to you.
22. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
She is likely to go there.
23. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Жетістік
24. old сөзінің антонимі.
25. an артиклі мына сөзбен жазылады:
26. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөз.
27. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
The town he comes … is very small.
28. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"1997"
29. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
This house is … of all the houses in the street.
30. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
We always … early.