1. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
I don’t meet her at 5, … ?
2. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If you … to Paris you’ll see Eiffel Tower.
3. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
Who was the first president of the United States?
4. Предлогтың дұрыс вариантын таңдаңыз:
I haven`t read this newspaper yet. I only looked … it.
5. Hurry сөзінің анықтамасы:
6. Сын есім мен үстеуді приставкалар арқылы түрлендіру.
Possible
7. Етістіктен жасалған зат есімді табыңыз:
8. Сөйлемді толықтырыңыз:
Pete, І’m talkіng to.... Where are... keys?
9. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Kilo
10. Сөйлемді ілік септігіндегі зат есіммен толықтырыңыз:
Everybody knows this…books
11. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You … bring your papers into the exam room.
12. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
13. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
Jonathan Swіft lіked order іn everythіng. All the people іn hіs house, for example, had to shut the door behіnd them when they came іnto the room or left іt. One day a maіd servant came and asked hіm to let her vіsіt her sіster who lіved ten mіles away. Swіft not only agreed, but let her go there іn hіs own carrіage. The gіrl was so happy that she forgot to shut the door when she left the room. Swіft let her go, but about half an hour later he ordered one of the servant to rіde after the carrіage and tell the gіrl come back. The poor gіrl had to turn back. When she came іnto hіs room her face was unhappy. She asked hіm what he wanted. "І only want you to shut the door", was hіs answer. "Now you may go to vіsіt your sіster. І wіsh you a pleasant journey".
Сөйлемді толықтырыңыз:
The gіrl was... to turn back.
14. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To achieve"
15. Мақалды аяқтаңыз:
Health іs...
16. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Franklin … a kite when he discovered the principle of the lightning conductor.
17. Герундий-ге тән қасиеттер:
18. Ерекшелінген әріп басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз
19. Дұрыс сөзді таңдаңыз:
There is …in the room.
20. Тиісті артикльді қойыңыз.
He usually has … egg for breakfast.
21. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.
Stanley … a sandwich in the kitchen now.
22. To be going toқұрылымын қолданып, сұрау сөйлемін құрастырыңыз.
He/swim/in the sea.
23. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"110"
24. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
The Mississippi River is the … waterway in the United States.
25. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I clean … teeth every morning.
26. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
You can get the tickets from … travel agency.
27. Бұрыс етістікті табыңыз:
28. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If we … enough time we’ll write an article.
29. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … only one cloud in the sky.
30. Лайықты сөзді таңдаңыз:
Great Britain … England, Scotland and Wales.