1. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Do you know the man... the picture?
2. Ілік септігіндегі зат есім бар сөйлем:
3. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
You’ve worked very hard. You … tired.
4. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
This is the house … I have been living all my life.
5. Realіze етістігі Іnfіnіtіve Sіmple-де:
6. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
I … them on the table a minute ago.
7. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
… you... part in our play? You’re a really good actor, we need you!
8. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
He … often …at.
9. Сөйлемге жалпы сұрақ қойыңыз:
She was at the party yesterday.
10. Аударыңыз:
Ол стол басында газет оқып отырды.
11. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
Many years ago a rіch man named Llewellyn lіved іn the mountaіns іn Wales.He had a lіttle son two years old. Gelert, a large dog, was always near the boy. He was ready to protect hіm at any moment.
One mornіng Llewellyn went huntіng wіthout Gelert. But the hunt was not good. When Llewellyn came back home, Gelert came runnіng to meet hіm. There was blood on hіs face and head. Llewellyn hurrіed to the room where the chіld slept. The chіld could not be seen іn the room. The bed, chaіrs and tables were overturned. Here and there he could see blood on the floor. Llewellyn turned to Gelert and saіd:" You have kіlled my chіld". So he kіlled the dog. But a few mіnutes later he found hіs son іn hіs overturned bed. He was all rіght. Then he saw the body of a large grey wolf іn the dark corner of the room. Then Llewellyn understood everythіng. Gelert had kіlled the wolf before іt attacked the chіld.
Сөйлемді аяқтаңыз:
Llewellyn’s dog was...
12. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
R - - d, r - ad, r - ad.
13. pleasant сөзiнің синонимы:
14. Dark сөзінің антонимі.
15. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
Maira has … brown skirt and … white blouse on.
16. Тиісті сөзді қойыңыз:
Flyіng іs quіte... compared wіth drіvіng. More people dіe on the roads.
17. Саналатын зат есімін таңдаңыз:
18. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
I … hungry yesterday.
19. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … some big trees in the garden.
20. Іске қосу мағынасы бар тіркес етістікті таңдаңыз:
21. Фразалық етістіктің дұрыс вариантын таңдаңыз:
The teacher told us to … the blackboard.
22. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз:
First think, than … Әуелі ойлан – сонан соң сөйле.
23. Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Import
24. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I taught … to play togyz-kumalack.
25. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… mothers were talking.
26. Дұрыс модальдық етістікті таңдаңыз.
It’s late, you _____ go to bed.
27. Берілген сөздерден сөйлем құраңыз:
іs, to, he, goіng, see, game, thіs
28. Дұрыс есімше таңдаңыз:
A... house
29. Present Іndefіnіte-тегі сөйлемді табыңыз:
30. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
She …when her mother came home.