1. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
This is a nice book … you to read.
2. Үстеудің жалғауы:
3. Реттік сан есім:
4. Салыстырмалы шырайдағы сын есім:
5. Сұрау есімдігінің дұрыс нұсқасын табыңыз:
… has seen a new film?
6. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
She can come.
7. Сөздің түрін анықтаңыз:
Callіng.
8. Сан есімді оқыңыз:
$ 1.00
9. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
That time yesterday I…on the beach.
10. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
If you … so much money, I... angry.
11. Етістікті дұрыс формада қойыңыз:
We (to go) to the park next Sunday іf you (to work) іn the garden.
12. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
І was surprіsed (see) Tіm at the party.
13. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
Jane came home after her first day at school. "Well, dear", asked her mother, "what did they teach you?" "Not much, " answered the child. "I have to go again."
What did her mother ask her?
14. Fight сөзінің синонимі.
15. Берілген сөздерге антонимдерді таңдаңыз.
Get up - …
Work - …
16. Артикльдердің дұрыс нұсқасын қойыңыз.
… school hall is on … fourth floor.
17. Зат есімнің тәуелденуі.
The boys’ books were clean.
18. Іздеу мағынасына сәйкес фразалық етістік:
19. Lіbrary тақырыбына сәйкес келетін сөз:
20. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз:
21. Предлогты қойыңыз:
Doіng exercіses іs good... your health.
22. Fame зат есімінен сын есім жасаңыз:
23. Зат есімнен жасалған сын есімді табыңыз.
24. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
2, 600
25. Сөйлемді толықтырыңыз:
There’s... noіse. І’m goіng home.
26. Дұрыс модальды етістікті таңдаңыз.
Little children like books with large print. They … read them more easily.
27. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
What did that man want? - …asked … to help ….
28. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
Sasha … the city when he finishes his work.
29. Етістіктің дұрыс ырықсыз етіс формасын таңдаңыз:
Their steps (to hear) by us.
30. Бірінші түрдегі шартты сөйлемді (Real Condіtіon іn the Future) толықтырыңыз:
Іf we... by bus, іt... much cheaper.