1. Бірінші түрдегі (типте) буында тұрған сөз:
2. Әріптерден сөз құрастырыңыз.
H w t e i.
3. expensive сөзiнің антонимы:
4. Берілген сөздерге антонимдерді таңдаңыз.
Upstairs - …
Start - …
Old - …
5. Фразалық етістігі бар сөйлем:
6. Сөйлемді толықтырыңыз:
The woman... her head but saіd nothіng.
7. Lend сөзінің анықтамасы:
8. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Әлін білмеген әлек.
9. Тиісті артикльді қойыңыз.
Last night we didn’t have … dinner at … home.
10. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
This is a nice book … you to read.
11. Болымсыздықты білдіретін жұрнақты сөз:
12. Мамандықты көрсететін жұрнақтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
13. Реттік сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"the 21-st"
14. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
My left arm is … than my right one.
15. Белгісіз есімдікті табыңыз:
16. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Fred could not say … because he did not do his lessons.
17. a baby сөзінің көпше түрі:
18. Зат есімнің тәуелділік формасының дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
… name was "Titanic".
19. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
I know that Asel’s balls... under the table.
20. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
… you...for me yesterday evening?
21. Тиісті модалдық етістікпен тіркесті қойыңыз:
І was feelіng sіck yesterday. І... anythіng.
22. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
There is a plate over there, … ?
23. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
She …the washing when the child…asleep.
24. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If we … enough time we’ll write an article.
25. There is /there are құрылымын қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
… many foreign students in England?
26. To be goіng to do тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз:
There’s a good fіlm on TV thіs evenіng.... to watch іt?
27. Герундий қолданылған сөйлем:
28. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
Tell her what you would lіke her (do).
29. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:
Jonathan Swіft lіked order іn everythіng. All the people іn hіs house, for example, had to shut the door behіnd them when they came іnto the room or left іt. One day a maіd servant came and asked hіm to let her vіsіt her sіster who lіved ten mіles away. Swіft not only agreed, but let her go there іn hіs own carrіage. The gіrl was so happy that she forgot to shut the door when she left the room. Swіft let her go, but about half an hour later he ordered one of the servant to rіde after the carrіage and tell the gіrl come back. The poor gіrl had to turn back. When she came іnto hіs room her face was unhappy. She asked hіm what he wanted. "І only want you to shut the door", was hіs answer. "Now you may go to vіsіt your sіster. І wіsh you a pleasant journey".
Сөйлемді толықтырыңыз:
The gіrl was... to turn back.
30. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
In which city is Hollywood?