1. Сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз
It is... place in the world
2. Тиісті артикльді қойыңыз.
Asel goes to … school by bus.
3. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз
4. Зат есімнің тәуелденуі.
Мынау менің досым Диананың ағасы.
5. to be етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
She … in the fifth form.
6. Лайықты сөзді таңдаңыз:
Great Britain … England, Scotland and Wales.
7. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
Let’s meet … 6 o’clock.
8. Дұрыс жауапты таңдаңыз
Are you going to invite her to the party?
9. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Helen, take... newspapers and bring them to me.
10. Дұрыс есімше таңдаңыз:
A... fridge
11. Сommon сөзінің синонимы:
12. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
I had no idea whose bag it ….
13. Сөйлемге сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз
This house is … of all in the street.
14. Үстеуді табыңыз
15. to be, етістігі модальды етістік болатын сөйлемді көрсетіңіз.
16. To be goіng to do тіркесімен сөйлемді толықтырыңыз:
My hands are dіrty.... them.
17. 1 түрдегі шартты сөйлемді табыңыз (Real Condіtіon іn the Future):
18. Мәтінді оқып, сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз:
Mark Twain once said, "When I was a boy of 14, I thought that my father was the most ignorant of all men. But when I got to be 21, I was surprised at how much the old man had learned in seven years."
What did Mark Twain’s father learn in seven years?
19. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
After I … the letter I felt much better about everything.
20. Дұрыс сөзді таңдаңыз
People can take books from the.....
21. Тиісті артикльдерді қойыңыз.
… drug-store in … USA and … Canada is … shop where one can get not only … medicines, but also … drinks and snacks.
22. Сызықшалардың орнына тиісті әріптерді қойыңыз.
R - - d, sp - rt, r - ck, cl - ck.
23. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
That’s my brother. He … wearing a black suit.
24. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.
Jim likes ….
25. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
All the … were beautiful, but that young … was the prettiest.
26. Сөйлемді болымсыз түрге айналдырыңыз:
When І was a chіld І used to lіke tomatoes.
27. To go on hikes аударыңыз:
28. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Let me know if you need ….
29. Аударыңыз:
Балалар кейде үйде жалғыз қалуға қорқады.
30. Дұрыс болымсыздық сөйлемді табыңыз:
I had to go shopping.