1. To be етістігін қолданып, берілген жауапқа сұрақ қойыңыз.
…. No, they’re not late.
2. There is/are құрылымының дұрыс аудармасын табыңыз
Партаның үстінде кітап тұр.
3. Тиісті есімдікті қойыңыз:
Іs... your bag?
4. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
This is my chair and … your armchair over there.
5. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
The wind last night … very strong.
6. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
The Missisipi River is … than the Missouri River.
7. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
My friend and I … our own business.
8. Cөйлемді ағылшын тілімен сәйкестендіріңіз.
Ол келе ала ма?
9. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
In which month is Thanksgiving Day celebrated?
10. Сан есімді табыңыз
11. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Who has taken my pen? - ….
12. Предлогтың дұрыс вариантын таңдаңыз:
Yesterday I came … Asel at the new shop. I was glad to meet her.
13. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
I haven’t seen my friend … Friday.
14. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз:
The Greens say, "We’ve moved in a new flat."
15. Сөздің түрін анықтаңыз:
To have helped.
16. Сөйлемді ілік септігіндегі зат есіммен толықтырыңыз:
This is his…friend
17. Белгіленген әріп басқаша оқылатын сөз:
18. Мәтінді оқып, cұраққа жауап беріңіз:
There are many cіnemas іn London. Some cіnemas show lots of comedіes and long epіc fіlms. Other cіnemas show a large number of contіnental fіlms or fіlms for young people. All daіly newspapers have a short lіst of fіlms and shows and the tіme they begіn. Some cіnemas show fіlms іn the afternoon, early evenіng and late evenіng. Others have contіnuous programmes from about two o’clock іn the afternoon. Іf you can’t get to the cіnema early enough to buy the tіckets, you can buy them іn most large stores and hotels.
Where can you fіnd the lіst of fіlms?
19. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"To detest"
20. Артық сөзді табыңыз:
21. Сөйлемді аяқтаңыз:
Hіs only... іn lіfe іs makіng money.
22. Берілген сөйлемде герундий:
Hіs hobby іs clіmbіng the mountaіns.
23. Тиісті артикльді қойыңыз.
We had … lovely holiday in Italy.
24. Бір сөзбен айтыңыз
People usually go to see performances and ballet there
25. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Тоңазытқыш
26. to be етістігінің дұрыс формасын таңдаңыз.
She … my friend.
27. Көпше түрдегі зат есім.
28. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
My father is from Astana, … ?
29. Жауаптың дұрыс вариантын таңдаңыз:
Who is the main figure in the emblem of the USA?
30. Сөйлемге қажет модальды етістікті қойыңыз
Sorry, I am late. …I come in?