1. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз:
The twenty second of December is … day in the year.
2. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз:
In winter…sometimes very cold outside.
3. Дұрыс жауапты таңдаңыз.
Australia is a(n):
4. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
My parents … in Almaty now.
5. To fіnd етістігінің екінші формасы:
6. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
… I help you?
7. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз:
"Шындық"
8. Белгіленген әріп басқаша оқылатын сөз:
9. Істі атқарушыны білдіретін жұрнақты сөз:
10. Көпше түрі ерекше жасалатын сөз:
11. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … a pie and a glass of milk in the fridge.
12. Сөйлемді болымсыз түрге қойыңыз:
Translate the text!
13. Предлогты қойыңыз:
The sіnger was... good voіce.
14. Мәтінді оқып, мәтіннің мағынасына сәйкес сөйлемді аяқтаңыз:
Mark Twain was travelling in France. Once he was going by train to Dijon. He asked the conductor to wake him up when they came to Dijon and put him off the train not paying attention to his protests. When he woke up the train was in Paris already. He realized that the conductor had forgotten to wake him up at Dijon. He was very angry. He ran up to the conductor and began to shout at him. The conductor looked at him calmly. "You are not half so angry as the American whom I put off the train at Dijon, " he said.
Mark Twain knew ….
15. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Әр нәрсенің өз уақыты бар.
16. To be well-dressed аударыңыз:
17. Сөйлемді аяқтаңыз:
To have a bad mark on the exams means...
18. Етістікті дұрыс түрде қойыңыз:
Helen borrowed my dіctіonary (look up) the spellіng.
19. Жақшадағы әріптерден сөз құрастырыңыз.
People have afternoon tea with (chewisndsa).
20. Бір сөзбен айтыңыз
Children go to study there
21. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
You … in the house.
22. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
I cannot … you her secret.
23. Артикльдiң дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
…Windows let in …light and …air.
24. Зат есімнің көпше түрінің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
Bench
25. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
Omar …to repair the radio.
26. Салыстырмалы шырайлары ереже бойынша жасалмайтын сын есім:
27. Дұрыс предлогты таңдаңыз:
The weather is fine. Let’s go … a walk!
28. Есімдікті қойыңыз:
Dіd you meet... on your way home?
29. Сәйкес префиксті табыңыз.
Correct
30. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
English … the world language in the year 2009.