1. Орфографияға назар аудара отырып, ағылшын сөзін табыңыз.
Тәжірибе
2. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
We... the citizens of Kazakhstan.
3. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
There … three lamps in the room.
4. Тиісті сөзді қойыңыз:
The streets іn thіs town are really.... Nobody ever cleans them.
5. Сөйлемге жалғаулық сұрағын қосыңыз:
There is a plate over there, … ?
6. Етістіктің дұрыс нұсқаcын табыңыз:
You … in London, don’t you?
7. Модаль етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз:
If you feel bad you … stay in bed.
8. Дұрыс жауапты таңдаңыз:
What are the colors of the Irish flag?
9. Сан есімнің дұрыс оқылу нұсқасын табыңыз:
"200, 000"
10. Іс-әрекетті білдіретін жұрнақты сөз:
11. Төмендегі сөзге синонимдес сөзді табыңыз:
"Far"
12. Сөйлемді аяқтаңыз: He... hіs brother’s example.
13. Төмендегі сөзге антоним табыңыз:
"Famous"
14. Сын есімді жұрнақтар арқылы түрлендіру.
Centre
15. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
If you had seen the film, you … it.
16. Сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз:
He was seen to cross the street.
17. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз:
I expect her to do it.
18. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.
The children…snowballs when they saw an accident
19. Ерекшелінген әріп басқаша оқылатын сөзді таңдаңыз
20. return сөзiнің синонимы:
21. Day сөзінің антонимі.
22. To be етістігін қолданып, сөйлемді толықтырыңыз.
My friends … here.
23. Тиісті артикльді қойыңыз.
… cup, … sand, … bucket, … mushroom.
24. Аударманың дұрыс нұсқасын табыңыз.
Ол үйге барайын деп жатыр.
25. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:
She burnt … cooking dinner.
26. Қазақ тіліндегі нұсқасымен сәйкестендіру.
The more we learn the more we know.
27. Фразалық етістігі бар сөйлем:
28. Мағынасы ұқсас мақалды таңдаңыз:
Бүгінгі істі ертеңге қалдырма.
29. Neіghbour сөзінің анықтамасы:
30. Етістікті Present Іndefіnіte Passіve-ке койыңыз:
How... Vіctory Day usually... іn your country? (to celebrate)